De bouwmogelijkheden van een zonevreemde woning 2 Temps min de lireLuxevastgoed

In bepaalde gebieden mag men een zonevreemde woning uitbreiden of herbouwen, waaronder in agrarisch en landschappelijk waardevol agrarisch gebied, parkgebied, industriegebied, en gebieden voor openbaar nut. De bouwmogelijkheden van een zonevreemde woning kennen intussen al meer mogelijkheden dan beperkingen.

Algemene regels van het decreet


Er zijn enkele algemene regels die gelden bij zowel het uitbreiden, herbouwen, als verbouwen van een zonevreemde woning.


Op moment van de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning, mag de woning niet verkrot zijn. De woning dient dan dus te voldoen aan de elementaire vereisten van stabiliteit. Daarnaast dient de woning vergund te zijn of geacht worden vergund te zijn. Hierbij gaat het om een woning die werd opgericht met een geldige bouwvergunning als zij gebouwd zijn na de wet van 29 maart 1962 over de Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw, of om een woning die gebouwd werd voor de inwerkingtreding van de wet. Men mag deze woning enkel verbouwen, herbouwen, of uitbreiden, maar dus niet er een nieuw losstaand bijgebouw naast bouwen.


Verbouwen van een zonevreemde woning


Om een zonevreemde woning te verbouwen, dient met rekening te houden met enkele regels. De verbouwing moet gebeuren binnen het bestaande bouwvolume, ze moet het karakter en de verschijningsvorm van de woning behouden. Daarnaast mag de woning niet gelegen zijn in een recreatiegebied of een ruimtelijk kwetsbaar gebied zoals natuur- en bosgebieden.


Uitbreiden van een zonevreemde woning 


Een zonevreemde woning mag men beperkt uitbreiden tot een maximaal totaal netto volume van 1000 m3 bereikt is, en met een volumevermeerdering van maximum 100%.


Herbouwen van een zonevreemde woning


Om een zonevreemde woning te herbouwen, dient men rekening te houden met enkele regels. De woning mag ofwel op dezelfde plaats herbouwd worden binnen hetzelfde bouwvolume, of de woning mag wel op een andere plaats herbouwd worden als ze herbouwd wordt binnen hetzelfde  bouwvolume, als ze de rooilijn of gemeentelijke verordening in verband met de voorbouwlijn naleeft, en als ze dezelfde voorbouwlijn krijgt als de meest nabijgelegen woningen.


Bij het herbouwen van een zonevreemde woning moet het karakter en de verschijningsvorm behouden blijven. Daarnaast dient de woning gelegen te zijn aan een voldoende uitgeruste weg die met duurzame materialen gebouwd is en waar aansluiting is op het elektriciteitsnet.


Daarnaast mag een zonevreemde woning ook herbouwd worden als ze getroffen is door brand, maar dan zijn er wel verschillende voorwaarden waaraan voldaan moet worden.


Bij het herbouwen van een woning op dezelfde plaats is er een overlapping van minimum 1/4. Zodra het herbouwen deze grootte overschrijdt, spreekt men over herbouwen van een woning op een gewijzigde plaats. Wanneer men wil herbouwen op een gewijzigde plaats dient men rekening te houden met de bijkomende voorwaarden. Ook voor functiewijzigingen kan men geen vergunning krijgen in ruimtelijk kwetsbare gebieden en recreatie gebied.


Een belangrijke uitzondering is de zonevreemde woning die gelegen is in ruimtelijk kwetsbaar gebied of recreatiegebied waar men wel een vergunning krijgt voor verbouwen, maar niet voor herbouwen of uitbreiden.

Zonevreemde-woning.jpg